ANF Ansvarsområder

ANF's ansvarsområder er defineret af formålsparagraffen i foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan dog altid beslutte at igangsætte processer, som ikke umiddelbart fremgår heraf.

Herunder finder du detaljeret bekrivelse af de enkelte ansvarsområder, som ANF tar sig af - og for forståelsens skyld tillige enkelte områder, som ligger uden for ANF regi. Med ansvar menes generelt også administration og håndtering heraf - og betaling herfor.
 

Brugsaftale med Aalborg Kommune.

Alle medlemshavne og -klubber er underlagt en overordnet brugsaftale, som er indgået med Aalborg Kommune, da alle havnene såvel som de omkringliggende arealer ejes af Aalborg Kommune og derfor "lånes" heraf på en række vilkår og bestemmelser. På siden Historie finder du meget mere herom.
Den nuværende brugsaftale blev indgået i 1992 og udløb den 31. december 2011. Ny aftale er derfor indgået med virkning fra 1. januar 2012. Du finder aftalen her.

Affaldsplaner

Med jævne mellemrum skal der jævnfør gældende lovgivning til Miljøministeriet udarbejdes affaldsplaner for havneområderne. ANF udarbejder et fælles plan-kompleks omfattende alle 5 medlemsklubber samt tilsikrer behørig godkendelse heraf. Du kan finde gældende affaldsplaner her på hjemmesiden via dette link.

Broer, bolværker og stensætninger

Vedligeholdelse og nyanlæg/erstatninger af faste broer og flydebroer såvel som bolværkerne i havnene. Omfatter også Y-bomme, fortøjningspæle, fortøjningsøjer, bølgeskærme m.m. Ligeledes falder periodisk højtryksspuling og algebekæmpelse også ind under ANF.

El og vand installationer

Alle forsyningsinstallationer til vandpladser samt opstillingspladser på land. Klubberne afholder omkostninger til lyskilder og er ansvarlig for pleje og renholdning af elskabe, elstandere mm. 
ANF afholder omkostninger til nedlukning af vand i vinterperioden, dog er klubberne afsvarlige for, at dette sker på betryggende vis. Hvor relevant skal vandrør tømmes med trykluft. 

Tømmestation

I Skudehavnen findes en tømmestation til tømning af bådenes toilettanke. Tømmestationen kan gratis benyttes af såvel klubmedlemmer som gæstesejlere.
ANF er ansvarlig for denne tømmestation og betaler alle omkostninger forbundet hermed.
Stationen er låst, og VB's havnefoged skal derfor altid kontaktes på 40 24 70 34, hvis du ønsker at benytte tømmestationen.

Renovation

Klubberne afholder selv alle omkostninger til renovation og miljøaffald. I ekstreme tilfælde, for eksempel ved unormal tangforekomst i havnene, kan bestyrelsen beslutte, at ANF bidrager til optagning og bortskaffelse.

Uddybning

Uddybning af havne og havneindsejlinger administreres af ANF, som afholder alle omkostninger hertil.

Havnefogeder og frivillig arbejdskraft 

ANF ønsker, hvor relevant, at gøre brug af havnefogederne i klubberne. Større aktiviteter aftales separat, hvorimod dag-til-dag småaktiviteter kan udføres uden forudgående tilladelse. Havnefogederne fører et timeregnskab, hvor der per aktivitet påføres dato, udførlig aktivitetsbeskrivelse og timeantal. Timerne afregnes med en fast takst, fastsat af ANF's bestyrelse.
Hvis en under ANF henhørende aktivitet er udført af frivillig arbejdskraft i en klub, kan særskilt forudgående aftale om honorering træffes (mad og drikke). 

Bygning
sforsikringer

ANF har tegnet en fælles bygningsforsikring for følgende bygninger, som alle er ejet af Aalborg Kommune:

Marina Fjordparken: Masteskure
Vestre Baadehavn:  Bad- og toiletbygningen, Vestre Baadelaug's masteskur
Nordre Baadehavn:  Masteskur

Emner som IKKE falder ind under ANF

I det foregående beskrives, hvilke processer og faciliteter der falder ind under ANF. Alt øvrigt så som kraner, sporrist, spil, travelift, el-forsyning og installationer i forbindelse hermed, vedligeholdelse af landområder, værksteder, masteskure mm administreres og financieres af de enkelte klubber.

Ultimate Web